<p>Foto beschikbaar gesteld door Hoeve Biesland</p>

Foto beschikbaar gesteld door Hoeve Biesland

(Foto: )

Een schone kringloop bij Hoeve Biesland

De overheid zet in op een omslag naar een kringlooplandbouw, waarin landbouw, natuur en voedselvoorziening met elkaar verbonden zijn. In 2030 moet deze landbouw gemeengoed zijn. Hoeve Biesland is één van de koplopers.

Door: Geert van Grootveld

Delft - Jan Duijndam en zijn mensen hebben een veeteeltbedrijf ontwikkeld met kringloop als belangrijk kenmerk. Hierin is sprake van een gesloten balans van nutriënten. Om dit te realiseren zijn indrukwekkende acties uitgevoerd. Het gebied ligt onder zeeniveau. Hierdoor stroomt water uit de omgeving naar de polder. In dit water zitten nutriënten als nitraat en fosfaat. Deze komen in de sloten van Bieslandse polder terecht en dat levert jaarlijks ongeveer 1000 ton aan slootvegetatie op. Dit wordt samen met een gedeelte van de mest gecomposteerd en de zo verkregen compost gaat het land op. De resterende mest gaat naar (biologische) akkerbouwbedrijven en glastuinbouw in de omgeving. Deze bedrijven leveren vervolgens groente- en plantenresten voor de koeien en groente die in de winkel van Hoeve Biesland verkocht wordt. Zo is de balans van nutriënten gerealiseerd.

Het hoogteverschil

Het hoogteverschil, dat in de afgelopen eeuwen ontstaan is, speelt een cruciale rol in de kringloop. Op de website van de Stichting Vrienden van Biesland wordt de ontstaansgeschiedenis verteld. De Bieslandse polder is in 1450 ontstaan. Oorspronkelijk was het veengebied. Het veen bestaat voor 80% uit water. Om het gebied te ontginnen werden vele sloten, die parallel aan elkaar lagen, gegraven. Via de sloten werd het water afgevoerd. Doordat het veen verteerde klonk het in. Het gebied kwam zo lager te liggen. Er moesten waterkeringen worden aangelegd om het water van buiten tegen te houden. In de eeuwen daarna werd er uit de polder turf gewonnen. Dit was nodig om de omvangrijke industriële activiteiten in Delft en andere steden van energie te voorzien. In Delft stonden in de Gouden Eeuw onder meer vele bierbrouwerijen en distilleerderijen. Het uitgeveende gebied veranderde in één grote plas. Aan het einde van de 18e eeuw werd opdracht gegeven om het water weg te pompen. Het gebied dat hierdoor ontstond ligt nu vijf en halve meter onder de zeespiegel.

Hoeve Biesland en omgeving

Biesland heeft van oudsher een relatie met de stad. Nog steeds is deze relatie intact en belangrijk voor het bestaansrecht van Hoeve Biesland. Door omliggende steden de producten van de boerderij aan te bieden, kan geïnvesteerd worden in het natuurlijk beheren van het gebied en duurzame innovaties op het bedrijf. Ook staat het bedrijf open voor organisaties die re-integratie nastreven. Dit heeft onder meer geleid tot inzet van hulpboeren. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die nu een kans krijgen om deze afstand te verkleinen of te overbruggen. Er worden jaarlijks open dagen georganiseerd die zo’n 10.000 bezoekers trekken. www.hoevebiesland.nl/de-boerderij/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden