Delft heeft weer geld: OZB omlaag en meer onderhoud in de stad

DELFT - Het financieel herstel van de gemeente zet door. Het gaat weer beter met Delft. Er is ruimte voor lastenverlichting en investeringen in de stad. Dat staat in de Kadernota 2017. Het gemeentebestuur wil extra geld besteden aan het verlagen van de Onroerend Zaak Belasting en het verbeteren van openbaar groen. De invoering van de hondenbelasting is definitief van de baan.

Delft is in 2016 van de rode cijfers in de zwarte cijfers terecht gekomen. De gemeente houdt in de jaren tot en met 2021 structureel 4 tot 6 miljoen euro per jaar over. In 2016 is het overschot door meevallers nog groter: ongeveer 24 miljoen euro. Het positieve resultaat is vooral te danken aan incidentele opbrengsten uit verkoop van vastgoed en grondopbrengsten in de Spoorzone. Behalve aan het opleven van de economie is het positieve resultaat ook te danken aan een strak en sober beleid én aan het opvolgen van aanbevelingen die de provincie eerder heeft gedaan. De gemeente gebruikt de (incidentele) meevallers onder meer om geld te reserveren voor toekomstige investeringen.

Lasten omlaag

Dat het beter gaat met Delft gaan bewoners merken in hun portemonnee. In de komende jaren kunnen de gemeentelijke lasten – met name de onroerendezaakbelasting (OZB) – beduidend omlaag. De gemeente trekt een bedrag van 1,2 miljoen euro uit om de OZB te verlagen: van 131% van het landelijk gemiddelde in 2017 naar 112% in 2018. Hiermee is de OZB lager dan vóór de bezuinigingen. Daarnaast is invoering van de hondenbelasting definitief van de baan.

Stad op orde

Het college gebruikt de meevaller ook om meer geld uit te trekken voor beter onderhoud van straten en groen, voor het bestrijden van graffiti en voor meer toezicht en handhaving om overlast te voorkomen. Er komt extra geld voor de wijk Buitenhof. En er gaat meer geld naar voorzieningen als DOK/VAK, mobiliteit, sport en welzijnsaccommodaties.

Delft kijkt vooruit 

Delft heeft weer ruimte om vooruit te kijken, laat het gemeentebestuur weten. Er is ruimte voor investeringen, ook voor de langere termijn. Investeringen die bijdragen aan de samenhang tussen mensen, aan een goede leefomgeving en aan een economisch vitale stad. Het college heeft daarom zeven opgaven geformuleerd, die Delft op weg naar 2040 aantrekkelijk, duurzaam en vitaal moeten houden. Het zijn opgaven waarvoor het college private investeerders, organisaties en andere overheden uitnodigt om mee te investeren.

- Opgave 1: Innovatie en technologie
Het doel: Delft als High Tech Capital van Nederland, waarin veelsoortige bedrijven een sterk economisch ecosysteem vormen, goed bereikbaar en aantrekkelijk voor personeel, van alle opleidingsniveaus. Delft richt zich op kennis(instellingen), onderwijs en het aantrekken van bedrijven.
- Opgave 2: Delft als must-see bestemming
Toeristen komen graag naar Delft, voor de binnenstad, Delfts Blauw, Oranje en Vermeer. En blijven langer dan een dagje. Om de positie te versterken, investeert Delft in meer voorzieningen en attracties, en in verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Opgave 3: Voorzieningen voor iedereen
Delft heeft hoogwaardige, moderne en toegankelijke voorzieningen nodig voor zorg, onderwijs, welzijn en sport.
- Opgaven 4 en 5: Transformatie van de stad
Delft zet in op evenwichtige en leefbare woonwijken. Delft is prettig om te wonen, voor Delftenaren en voor nieuwkomers. Op korte termijn creëert de gemeente nieuwe kansen voor vier aandachtsbuurten in Buitenhof. De woningvoorraad komt op orde, met 5000-15.000 (nieuwe) woningen erbij, in alle segmenten.
- Opgave 6: Delft bereikbaar
Delft investeert in een stad die op alle niveaus goed ontsloten en bereikbaar is, per fiets en via weg, spoor en water. Met extra aandacht voor de eerste en de laatste kilometer: vanuit de woning snel via aantrekkelijke (fiets) routes de stad uit en vlot op je bestemming in binnenstad of TU-campus.
- Opgave 7: Delft energieneutraal
Delft investeert in energiebesparing, en in nieuwe energiebronnen, zoals zon, wind, biomassa en aardwarmte.

De keuzes die de gemeente maakt in de Kadernota 2017 zijn in overeenstemming met de gemeenteraad van Delft. Oppositie en coalitie hebben samen ideeën ingebracht. Dat is een nieuwe werkwijze, die goed is bevallen, laat de woordvoerder van de burgemeester weten.  

Financieel behoedzaam

Het financieel vooruitzicht is gunstig. Delft blijft wel behoedzaam. Het college kiest ervoor om – naast investeren en lasten verlichten – een deel van de financiële ruimte te gebruiken om geld te reserveren en het verdienmodel van de stad te versterken. Hiermee bouwt Delft aan een financieel solide basis, ook op de lange termijn.

Meer informatie op www.delft.nl/kadernota

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden