Foto:
terug in de tijd

Het Marktwezen in vroeger eeuwen, deel twee

Terug in de Tijd met Henk van der Beek

'Omtrent de vleeshal' en op de brug naar de Markt stonden in die tijd de warmoes en appelstallen op de stenen brug 'voor het westerse Silverpant' werden pekelharing, bokking, sprot, warmoes, kruiden e.d. te koop aangeboden. In de vleeshal waren 22 stallen ingericht voor de vleeshouwers, die daar hun waren wilden verhandelen. De hakborden moesten zij zelf bekostigen en onderhouden.

Op de marktdagen stonden de vleeshouwers ook met hun kramen op het kerkhof van de Nieuwe Kerk (wel een eigenaardige plaats), maar er werd daar ook beestenmarkt gehouden, de beesten stonden aan de kerkmuur of daaromtrent vastgezet. In 1579 werd bepaald, dat de schapen en kalveren aan de noordzijde van de kerk moesten staan, paarden en koeien etc. aan de zuidzijde. Verboden werd ze aan de voorzijde van de kerk aan de lindebomen vast te maken. In 1582 werd de beestenmarkt verplaatst naar het 'erf van het Minnebroershuis' waarheen de varkensmarkt, die vroeger aan het einde van de Cellebroerstraat op de Verwersdijk werd gehouden, haar volgde. Toen de vleeshouwers nog op het nieuwe kerkhof stonden, hadden ze de slechte gewoonte hun kramen donderdags niet op te ruimen, maar ze de week over te laten staan, wat trouwens ook door vele kooplieden op de grote markt werd gedaan! O

p de grote markt was van alles te koop, we weten uit later tijd waar de verschillende kramen stonden. O.a. op kermissen alsook de grote voorhal van het stadhuis werd verhuurd. Deze voorhal besloeg toen de gehele voorzijde van het gebouw en bood dus plaats voor verschillende stallen. Zelfs zondags kon men op de markt warmoes en alle soorten vlees kopen tot onder de hoogmis of later de preek. Men oordeelde dit 'kleinachting van Gods woord' en verbood het na half negen zondagsmorgens. Op 2 december 1607 bepaalde men, dat er op zondagen en gereformeerde feestdagen op verschillende uren geen pannenkoeken, wafelen of andere eetwaar mogen worden gebakken. Opschrift op een huis aan de Markt te Delft: Die alle honden wil verbieden te blaffen, En alle quaetdoenders wil bestraffen, Die ieders werk altijt wil laken, En zich bemoeien met eens anders zaken, Of alle kromhout wil maken recht, Die wordt dikwijls een arme knecht.

Meer berichten