Transformatie Schieoevers-Noord

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Schieoevers-Noord opnieuw beoordeeld. De Commissie vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten nu goed beschrijft. Het milieurapport maakt nu ook inzichtelijk wat de kwaliteit van leefomgeving is in de tussentijdse situatie totdat de transformatie voltooid is.

Delft - De gemeente Delft wil op Schieoevers-Noord het huidige bedrijventerrein veranderen in een werk-woongebied. Dit is een ontwikkeling die tientallen jaren zal duren. Hiervoor zijn een ontwikkelplan en een 'spelregelkader' gemaakt. Dat kader moet er voor zorgen dat de ambities voor het gebied gehaald worden. Die ambities zijn: duurzame omgeving, ruimte voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, een levendig en gemengd stedelijk gebied, goede bereikbaarheid en een gezonde omgeving. Het plan valt onder de Crisis- en herstelwet en werkt al in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Een nieuw bestemmingsplan maakt een eerste concrete ontwikkeling mogelijk, namelijk de bouw van 60 Tiny Houses aan de Vulcanusweg. Voordat de gemeenteraad van Delft besluit over de plannen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Delft heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.


Het milieueffectrapport is gebruikt om de ontwikkeling van Schieoevers-Noord op de lange termijn te onderzoeken. Er zijn twee uitersten bekeken: maximaal werken en maximaal wonen. Nu is duidelijk hoe het 'spelregelkader' is gemaakt voor de ontwikkeling van het gebied en voor het bewaken van de kwaliteit van de leefomgeving voor bewoners en bedrijven. De tussentijdse situatie, waarbij het gebied deels bewoond wordt, maar de bestaande bedrijven nog niet verplaatst zijn, is nu ook in beeld gebracht. Daaruit blijkt dat de geluidshinder in de tussentijdse situatie groter kan zijn, terwijl druk op de bereikbaarheid naar verwachting kleiner is. Met deze informatie is volgens de Commissie voldoende duidelijk welke kwaliteit van de leefomgeving te verwachten is in de tussentijdse situatie en op lange termijn en welke maatregelen mogelijk zijn om dit te verbeteren.

Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars op: 030 - 234 76 10 of 030 - 234 76 66.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval de gemeenteraad van Delft - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Meer berichten