Foto: Delft Imagebank

Kaderbrief 2019: Werken aan een sterke stad

Het college is aan de slag met de uitvoering van het bestuursprogramma, Voorbereid op de toekomst. De financiële ruimte daarvoor is de komende jaren wel beperkt. De mee- en tegenvallers ten opzichte van de begroting van 2019 leiden tot een klein positief begrotingssaldo vanaf 2021. Het financieel vooruitzicht voor Delft is daarom gematigd gunstig. Dit geeft het college aan in de Kaderbrief 2019.

Delft - In de kaderbrief staat welke acties het gemeentebestuur in 2019 neemt in de uitvoering van het bestuursprogramma. Het college heeft de voorstellen ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Financieel solide

Het college kiest ervoor om de begroting grondig door te lichten, om te kijken hoe er extra geld vrijgemaakt kan worden voor de opgaven uit het bestuursprogramma. De verwachting is dat de financiële ruimte niet voldoende zal zijn om alle ambities te kunnen uitvoeren, zodat heldere keuzes nodig zijn.

Vijf opgaven voor de stad

De komende jaren heeft Delft nog vele opgaven. De vijf belangrijke opgaven waaraan het college de komende jaren wil werken: een sterke samenleving met sterke wijken, een stevige basis, de (innovatieve) maakindustrie, de energietransitie en de mobiliteitstransitie.

Sterke samenleving

De sterke samenleving wil men versterken door te investeren in Tanthof, Voorhof, Buitenhof Noordwest, Kuyperwijk en Vrijenban. Met partners en bewoners gaan we aan de slag met de nog vast te stellen Woonagenda. Daarin komen concrete maatregelen ter uitvoering van de Woonvisie.

Het onderwijs is een belangrijke partner in de zorg voor kinderen. Onder andere onderzoek naar de kwaliteit van de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp moet ervoor zorgen dat specialistische en zware zorg beschikbaar blijft voor jeugd die het nodig heeft.

Het college vindt het belangrijk dat de verschillende mensen in de stad aandacht hebben voor elkaar en elkaar ontmoeten. We ondersteunen activiteiten die daaraan bijdragen. Ook samen met de TU Delft werken we aan verbinding, onder meer door studenten te stimuleren om zich met hun kennis en maatschappelijke betrokkenheid in te zetten voor de stad.

Stevige basis

Een stevige basis wordt versterkt door beter inzicht in het zorgsysteem en het gebruik van zorg. Zo is het mogelijk om andere ondersteuning te bieden, eerder, lichter en laagdrempelig. Behoeften en mogelijkheden van bewoners staan centraal; per wijk kunnen daarom de voorzieningen gaan verschillen. Delft bereikt mensen met schulden beter door eerder hulp te bieden.

Men zet in op een aantrekkelijke stad, met meer aandacht voor beheer en onderhoud, afgestemd op de wensen van bewoners. En ze werken aan een stad die veilig is. De inzet van actieve wijkbewoners in WhatsApp-groepen draagt daaraan bij.

(Innovatieve) maakindustrie

De gemeente versterkt de (innovatieve) maakindustrie door onder andere te investeren in Delft als stad van technologisch en technisch onderwijs. Daarvoor is inmiddels een project gestart voor het versterken van het beroepsonderwijs in de techniek. Daarnaast is expliciet aandacht voor het creëren van bedrijfsruimte.

Energietransitie

Als onderdeel van de energietransitie werkt het college in 2019 aan het opstellen van een warmteplan voor alle wijken. Daarnaast richten ze ook dit jaar een gemeentelijk Energieloket in, waar alle Delftenaren terecht kunnen met vragen over duurzaamheid en energie.

Mobiliteitstransitie

Men wil Delft bereikbaar en leefbaar houden. Omdat de stad blijft groeien, moeten we nadenken hoe we de schaarse ruimte willen gebruiken en weten wat er nodig is voor parkeren, de autoluwe binnenstad, fietsroutes en -stallingen en het openbaar vervoer. De gemeente stelt hiervoor dit jaar een mobiliteitsplan op. Dit doet het college samen met de raad, de stad, ondernemers en andere belanghebbenden.

Meer berichten